Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Рідна країна» (надалі Організація) є місцевою добровільною, громадською, некомерційною, неприбутковою організацією, створеною на основі спільності інтересів громадян у досягненні ними мети і завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Повне найменування Організації: Громадська організація «Рідна країна».
Скорочене найменування Організації: ГО «Рідна країна»
1.3. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
1.4. Громадська організація «Рідна країна»  створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», інших законів та законодавчих актів України, а також цього Статуту.
1.5. Організація може співробітничати з іншими організаціями, як на Україні, так і за кордоном. Встановлювати ділові контакти із громадськими і державними організаціями, підприємствами будь-якої форми власності з метою пропаганди і спільного проведення заходів.
1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.7. Організація відповідає по своїх зобов’язаннях всім, належним їй майном. Держава та її органи не відповідають по зобов’язаннях Організації. Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів, як і члени Організації  не відповідають по зобов’язаннях Організації.
1.8. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.
1.9. Діяльність Організації поширюється на території всієї України.
2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ
2.1. Мета Організації – здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
2.2. Головними завданнями Організації є:
2.2.1. Сприяння утвердженню суверенної української державності, народовладдя і соціальної справедливості;
2.2.2. Сприяння забезпечення розвитку держави, створення в ній демократичного суспільства соціальної справедливості і добробуту народу на основі високо розвинутої, соціально-орієнтованої економіки та максимальної зайнятості населення;
2.2.3. Сприяння створенню умов для втілення ідей державного патріотизму як моральної основи діяльності усіх гілок влади та всіх верств населення;
2.2.4. Сприяння формуванню у населення громадської свідомості, заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
2.2.5. Сприяння належному плануванню та ефективному використанню в прозорій формі бюджетних коштів на користь громади;
2.2.6. Сприяння створенню передумов для органічного поєднання в суспільному житті колективістських форм співіснування громадян та індивідуальної свободи особистості;
2.2.7. Сприяння консолідації усіх верст населення незалежно від політичних поглядів, єднанню національностей та етнічних груп на засадах рівності й братерства;
2.2.8. Індивідуальне психологічне консультування;
2.2.9. Сімейне психологічне консультування;
2.2.10. Групове психологічне консультування;
2.2.11. Професійне (кар’єрне) психологічне консультування;
2.2.12. Мультикультурне психологічне консультування;
2.2.13. Психічна реабілітація осіб, що постраждали під час проведення АТО, військовослужбовців та ветеранів АТО;
2.2.14. Надання первинної та вторинної юридичної допомоги;
2.2.15. Сприяння підвищенню рівня фізичної культури населення;
2.2.16. Поширення знань про фізкультуру і спорт пробуджує інтерес до них, народжуємо бажання тренуватися, брати участь в спортивних змаганнях;
2.2.17. Розвиток дитячо-юнацького спорту;
2.2.18. Розвиток фізичної культури і спорту серед працездатного населення;
2.2.19. Фізичне виховання і спорт громадян похилого віку та інвалідів;
2.2.20. Підвищення Інтересу різних категорій громадян до занять фізичною культурою і спортом шляхом пропаганди фізичної культури, спорту і здорового способу життя;
2.2.21. Удосконалення нормативно-правової бази фізичної культури і спорту;
2.2.22. Підвищення загальної ефективності тренувального процесу за рахунок вироблення потрібного рівня мотивації, чіткою орієнтацією на конкретну мету, а також формування потрібних рухових умінь і навичок;
2.2.23. Створення необхідних психологічних умов для досягнення кращої психологічної витривалості, високих показників сили, спритності, а також для розвитку спеціалізованих видів сприйняття;
2.2.24. Формування особистості спортсмена для кращої взаємодії з тренером, а також іншими спортсменами в команді;
2.2.25. Допомога в організації навчального та наукового процесів;
2.2.26. Формування соціально-політичної культури;
2.2.27. Формування морально-етичної культури;
2.2.28. Формування національної культури;
2.2.29. Формування громадянської культури;
2.2.30. Формування правової культури;
2.2.31. Формування екологічної культури;
2.2.32. Формування культури здорового способу життя;
2.2.33. Формування естетичної культури і розвиток художнього смаку;
2.2.34. Розширення кругозору громадян.
3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Організація має право:
3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
3.1.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, судових, правоохоронних, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3.1.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
3.1.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
3.1.7. проводити мирні зібрання;
3.1.8. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
3.1.9. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
3.1.10. засновувати засоби масової інформації;
3.1.11. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;
3.1.12. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;
3.1.13. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;
3.1.14. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
3.1.15. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;
3.1.16. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
3.1.17. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
3.1.18. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
3.1.19. вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
3.1.20. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
3.1.21. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
3.1.23. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
3.1.24. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.
4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, які досягли 18 річного віку, громадяни інших держав, особи без громадянства, що визнають і виконують статут Організації , які бажають брати участь у роботі Організації, її підрозділів і сплачують членські внески. Членство в Організації здійснюється на добровільних засадах.
4.2. Прийом до членів Організації відбувається на підставі письмової заяви.
4.3. Підставами для припинення членства у Організації є:
— письмова заява члена Організації про вихід із його складу за власним бажанням;
— рішення загальних зборів Організації, або правління про виключення з членів Організації внаслідок невиконання вимог статуту;
— у випадку тимчасової відсутності члена Організації, їм повинно бути завчасно подана заява голові Організації у письмовій формі.
4.4. При виході з Організації особисте майно члена Організації, передане у користування, повертається за заявою вибулого члена Організації на підставі рішення загальних зборів або наказу голови.
4.5. Члени Організації мають право:
— брати участь у діяльності Організації у своїх інтересах;
— одержувати різні види допомоги при наявності засобів, для реалізації своїх програм, пов’язаних з діяльністю Організації;
— одержувати інформацію про прийняті рішення керівних органів Організації;
— брати участь у заходах Організації.
4.6. Члени Організації зобов’язані:
— виконувати вимоги дійсного статуту;
— сприяти досягненню мети і виконанню завдань, передбачених статутом;
— берегти майно, техніку, інвентар, а у випадку навмисної поломки повернути його повну вартість;
— виконувати рішення прийняті загальними зборами, правлінням та головою;
— виконувати розпорядження голови Організації;
— виконувати прийняті на себе зобов’язання стосовно Організації;
— піклуватися про збереження і збільшення авторитету Організації;
— робити дії, що не створюють перешкоди роботі інших членів Організації.
4.7. Членство в Організації припиняється у випадках:
— виходу із Організації за власним бажанням;
— виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.
5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, Голова Організації.
5.2. Загальні Збори членів Організації  (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління .
5.3. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.
5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.
5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.
5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:
5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.
5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації.
5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.
5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.
5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.7.6. Обрання Правління Організації строком на 2 роки. Переобрання та відкликання Правління, або окремих членів Правління.
5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації строком на 2 роки.
5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.8. Всі питання, в тому числі щодо обрання, переобрання та відкликання Голови Організації та Правління, вирішуються Рішенням Загальних Зборів. Воно вважається прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.
5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. У випадку проведення засідань Правління Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації.
5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.
5.11. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам  і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.13.Головою Правління є Голова Організації.
5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.
5.15. До компетенції Правління відноситься:
5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.
5.15.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.
5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.
5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;
5.15.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів ленів Організації.
5.15.6. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.
5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.
5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на третини членів Правління. У випадку проведення засідань Правління Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації. Правління звітує перед членами Організації на Загальних Зборах організації.
5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.
5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.
5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.21. Голова Організації призначається та звільняється Загальними Зборами раз на два роки є підзвітним Загальним Зборам  та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів  та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.
5.22. Голова Організації:
5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.
5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;
5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.
5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.
5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.
5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.
5.22.7. Організовує підготовку засідання Правління.
5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації.
5.22.9. Звітує про свою роботу та роботу Правління та голова перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах.
Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.
5.23. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента Організації або Голови Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Правління Організації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління член (члени) можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.
5.24.Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами  питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.
6. РЕВІЗІЙНА КОМІССІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЬЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. Ревізійна комісія обирається в складі 3-х осіб загальними зборами строком до 2 років і здійснює свою діяльність відповідно до порядку і спрямованості діяльності Організації і підзвітна загальним зборам Організації.
6.2. Ревізія фінансово-господарської діяльності Організації проводиться в разі потреби, а також іншими органами у відповідності до діючого законодавства.
6.3. Ревізія здійснюється раз на рік. Ревізійна комісія може здійснювати перевірки за вимогою 1/3 членів Організації або по особовій ініціативі.
6.4.Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб організації та її членів необхідні матеріали, фінансові документи, а також особисті пояснення.
6.5. Ревізійна комісія має право скликання позачергових загальних зборів або засідання правління (по необхідності).
7.МАЙНО І КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
7.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
7.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України.
7.4. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
7.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.
7.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.
7.7. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7.8. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
7.9. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України
8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
8.3. Організація:
— організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
— проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
— реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.
9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації.
9.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.
9.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
— реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Правління;
— проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
— представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці України.
9.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на:
— використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;
— отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;
— бути присутнім на засіданні Правління;
— звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;
— захист своїх законних прав та інтересів;
— всебічне сприяння від керівних органів Організації.
9.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
— дотримуватись вимог Статуту Організації;
— активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);
— не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.
9.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління або Загальних зборів Організації а також в судовому порядку.
9.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
10.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.
10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.
11.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
11.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
11.4.Рішення про саморозпуск Організації  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації.  Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.
11.5. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
11.6. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації.  Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
11.7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Рідна країна» (надалі Організація) є місцевою добровільною, громадською, некомерційною, неприбутковою організацією, створеною на основі спільності інтересів громадян у досягненні ними мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації: Громадська організація «Рідна країна».

Скорочене найменування Організації: ГО «Рідна країна»

1.3. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.4. Громадська організація «Рідна країна»  створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», інших законів та законодавчих актів України, а також цього Статуту.

1.5. Організація може співробітничати з іншими організаціями, як на Україні, так і за кордоном. Встановлювати ділові контакти із громадськими і державними організаціями, підприємствами будь-якої форми власності з метою пропаганди і спільного проведення заходів.

1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7. Організація відповідає по своїх зобов’язаннях всім, належним їй майном. Держава та її органи не відповідають по зобов’язаннях Організації. Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів, як і члени Організації  не відповідають по зобов’язаннях Організації.

1.8. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.9. Діяльність Організації поширюється на території всієї України.

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ

2.1. Мета Організації – здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

2.2.      Головними завданнями Організації є:

2.2.1.   Сприяння утвердженню суверенної української державності, народовладдя і соціальної справедливості;

2.2.2.   Сприяння забезпечення розвитку держави, створення в ній демократичного суспільства соціальної справедливості і добробуту народу на основі високо розвинутої, соціально-орієнтованої економіки та максимальної зайнятості населення;

2.2.3.   Сприяння створенню умов для втілення ідей державного патріотизму як моральної основи діяльності усіх гілок влади та всіх верств населення;

2.2.4.   Сприяння формуванню у населення громадської свідомості, заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;

2.2.5.   Сприяння належному плануванню та ефективному використанню в прозорій формі бюджетних коштів на користь громади;

2.2.6.   Сприяння створенню передумов для органічного поєднання в суспільному житті колективістських форм співіснування громадян та індивідуальної свободи особистості;

2.2.7.   Сприяння консолідації усіх верст населення незалежно від політичних поглядів, єднанню національностей та етнічних груп на засадах рівності й братерства;

2.2.8.   Індивідуальне психологічне консультування;

2.2.9.   Сімейне психологічне консультування;

2.2.10. Групове психологічне консультування;

2.2.11. Професійне (кар’єрне) психологічне консультування;

2.2.12. Мультикультурне психологічне консультування;

2.2.13. Психічна реабілітація осіб, що постраждали під час проведення АТО, військовослужбовців та ветеранів АТО;

2.2.14. Надання первинної та вторинної юридичної допомоги;

2.2.15. Сприяння підвищенню рівня фізичної культури населення;

2.2.16. Поширення знань про фізкультуру і спорт пробуджує інтерес до них, народжуємо бажання тренуватися, брати участь в спортивних змаганнях;

2.2.17. Розвиток дитячо-юнацького спорту;

2.2.18. Розвиток фізичної культури і спорту серед працездатного населення;

2.2.19. Фізичне виховання і спорт громадян похилого віку та інвалідів;

2.2.20. Підвищення Інтересу різних категорій громадян до занять фізичною культурою і спортом шляхом пропаганди фізичної культури, спорту і здорового способу життя;

2.2.21. Удосконалення нормативно-правової бази фізичної культури і спорту;

2.2.22. Підвищення загальної ефективності тренувального процесу за рахунок вироблення потрібного рівня мотивації, чіткою орієнтацією на конкретну мету, а також формування потрібних рухових умінь і навичок;

2.2.23. Створення необхідних психологічних умов для досягнення кращої психологічної витривалості, високих показників сили, спритності, а також для розвитку спеціалізованих видів сприйняття;

2.2.24. Формування особистості спортсмена для кращої взаємодії з тренером, а також іншими спортсменами в команді;

2.2.25. Допомога в організації навчального та наукового процесів;

2.2.26. Формування соціально-політичної культури;

2.2.27. Формування морально-етичної культури;

2.2.28. Формування національної культури;

2.2.29. Формування громадянської культури;

2.2.30. Формування правової культури;

2.2.31. Формування екологічної культури;

2.2.32. Формування культури здорового способу життя;

2.2.33. Формування естетичної культури і розвиток художнього смаку;

2.2.34. Розширення кругозору громадян.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, судових, правоохоронних, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.7. проводити мирні зібрання;

3.1.8. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.9. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.10. засновувати засоби масової інформації;

3.1.11. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.12. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.13. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;

3.1.14. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.15. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

3.1.16. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.17. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.18. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.19. вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.20. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.21. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.23. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.24. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, які досягли 18 річного віку, громадяни інших держав, особи без громадянства, що визнають і виконують статут Організації , які бажають брати участь у роботі Організації, її підрозділів і сплачують членські внески. Членство в Організації здійснюється на добровільних засадах.

4.2. Прийом до членів Організації відбувається на підставі письмової заяви.

4.3. Підставами для припинення членства у Організації є:

— письмова заява члена Організації про вихід із його складу за власним бажанням;

— рішення загальних зборів Організації, або правління про виключення з членів Організації внаслідок невиконання вимог статуту;

— у випадку тимчасової відсутності члена Організації, їм повинно бути завчасно подана заява голові Організації у письмовій формі.

4.4. При виході з Організації особисте майно члена Організації, передане у користування, повертається за заявою вибулого члена Організації на підставі рішення загальних зборів або наказу голови.

4.5. Члени Організації мають право:

— брати участь у діяльності Організації у своїх інтересах;

— одержувати різні види допомоги при наявності засобів, для реалізації своїх програм, пов’язаних з діяльністю Організації;

— одержувати інформацію про прийняті рішення керівних органів Організації;

— брати участь у заходах Організації.

4.6. Члени Організації зобов’язані:

— виконувати вимоги дійсного статуту;

— сприяти досягненню мети і виконанню завдань, передбачених статутом;

— берегти майно, техніку, інвентар, а у випадку навмисної поломки повернути його повну вартість;

— виконувати рішення прийняті загальними зборами, правлінням та головою;

— виконувати розпорядження голови Організації;

— виконувати прийняті на себе зобов’язання стосовно Організації;

— піклуватися про збереження і збільшення авторитету Організації;

— робити дії, що не створюють перешкоди роботі інших членів Організації.

4.7. Членство в Організації припиняється у випадках:

— виходу із Організації за власним бажанням;

— виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, Голова Організації.

5.2. Загальні Збори членів Організації  (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління .

5.3. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.

5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:

5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації.

5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.

5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.7.6. Обрання Правління Організації строком на 2 роки. Переобрання та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації строком на 2 роки.

5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.8. Всі питання, в тому числі щодо обрання, переобрання та відкликання Голови Організації та Правління, вирішуються Рішенням Загальних Зборів. Воно вважається прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. У випадку проведення засідань Правління Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації.

5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

5.11. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам  і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.13.Головою Правління є Голова Організації.

5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.15. До компетенції Правління відноситься:

5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.

5.15.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.15.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів ленів Організації.

5.15.6. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на третини членів Правління. У випадку проведення засідань Правління Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації. Правління звітує перед членами Організації на Загальних Зборах організації.

5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.

5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.21. Голова Організації призначається та звільняється Загальними Зборами раз на два роки є підзвітним Загальним Зборам  та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів  та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.22. Голова Організації:

5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.

5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.22.7. Організовує підготовку засідання Правління.

5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації.

5.22.9. Звітує про свою роботу та роботу Правління та голова перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.23. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента Організації або Голови Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Правління Організації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління член (члени) можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.

5.24.Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами  питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

6. РЕВІЗІЙНА КОМІССІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЬЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Ревізійна комісія обирається в складі 3-х осіб загальними зборами строком до 2 років і здійснює свою діяльність відповідно до порядку і спрямованості діяльності Організації і підзвітна загальним зборам Організації.

6.2. Ревізія фінансово-господарської діяльності Організації проводиться в разі потреби, а також іншими органами у відповідності до діючого законодавства.

6.3. Ревізія здійснюється раз на рік. Ревізійна комісія може здійснювати перевірки за вимогою 1/3 членів Організації або по особовій ініціативі.

6.4.Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб організації та її членів необхідні матеріали, фінансові документи, а також особисті пояснення.

6.5. Ревізійна комісія має право скликання позачергових загальних зборів або засідання правління (по необхідності).

7.МАЙНО І КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

7.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України.

7.4. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

7.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.

7.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

7.7. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.8. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

7.9. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.3. Організація:

— організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

— проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

— реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації.

9.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

9.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

— реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Правління;

— проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

— представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці України.

9.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на:

— використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

— отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

— бути присутнім на засіданні Правління;

— звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

— захист своїх законних прав та інтересів;

— всебічне сприяння від керівних органів Організації.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

— дотримуватись вимог Статуту Організації;

— активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

— не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

9.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління або Загальних зборів Організації а також в судовому порядку.

9.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.

11.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

11.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

11.4.Рішення про саморозпуск Організації  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації.  Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

11.5. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

11.6. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації.  Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

11.7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.

Обсуждение закрыто.